THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sinh viên 64 KTCK tham quan KCN Suối Dầu

Ngày 08/11/2022
Giờ 13:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sinh viên 64 KTCK tham quan KCN Suối Dầu
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân