THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường đi họp ở trường chính trị

Ngày 31/10/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường đi họp ở trường chính trị
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 3 ngày: 31/10->02/11, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 3 ngày: 31/10->02/11