THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường đi họp ở trường chính trị

Ngày 03/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường đi họp ở trường chính trị
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 03/11->04/11, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 2 ngày: 03/11->04/11