THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Quốc Hùng đi sân bay

Ngày 02/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa PHT Quốc Hùng đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng