THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường đi TT GDQP ở Cam Lâm

Ngày 02/11/2022
Giờ 15:00
Đơn vị đăng ký P. KHTC
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường đi TT GDQP ở Cam Lâm
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng