THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón đoàn GV và sv đến Trường THPT Trần Quý Cáp - Ninh Hòa - THUÊ XE

Ngày 14/11/2022
Giờ 05:00
Đơn vị đăng ký Khoa KHXH&NV
Nội dung đăng ký Đưa đón đoàn GV và sv đến Trường THPT Trần Quý Cáp - Ninh Hòa - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân