THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv lớp 61.CNTP2 đi thực tập tại Đức Trọng, Lâm Đồng - HỦY

Ngày 20/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa CNTP
Nội dung đăng ký Đưa sv lớp 61.CNTP2 đi thực tập tại Đức Trọng, Lâm Đồng - HỦY
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 20/11->21/11, Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 20/11->21/11, Tối - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 20/11->21/11