THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv 64KT1 + 64 KIT tham quan công ty Minh Phú tại Ninh Thuận - THUÊ XE

Ngày 17/11/2022
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sv 64KT1 + 64 KIT tham quan công ty Minh Phú tại Ninh Thuận - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân