THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv 61CNSH đi kiến tập tại Ninh Thuận - THUÊ XE

Ngày 10/11/2022
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Viện CNSH
Nội dung đăng ký Đưa sv 61CNSH đi kiến tập tại Ninh Thuận - THUÊ XE
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân