THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv 64CBTS tham quan F17, F90, Nakiba (đường Lê Hồng Phong), Hải Vương (Cam Ranh) - HOÃN

Ngày 23/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sv 64CBTS tham quan F17, F90, Nakiba (đường Lê Hồng Phong), Hải Vương (Cam Ranh) - HOÃN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân