THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv 64KT2 đi tham quan tại Trung tâm dịch vụ Bắc Nam (Cam Thịnh Đông - Cam Ranh) - HOÃN

Ngày 25/11/2022
Giờ 18:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sv 64KT2 đi tham quan tại Trung tâm dịch vụ Bắc Nam (Cam Thịnh Đông - Cam Ranh) - HOÃN
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân