THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường đến Trường THPT Trần Quý Cáp - Ninh Hòa (trao học bổng, tổ chức phiên tòa giả định, quảng bá tuyển sinh)

Ngày 14/11/2022
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Khoa KHXH&NV
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường đến Trường THPT Trần Quý Cáp - Ninh Hòa (trao học bổng, tổ chức phiên tòa giả định, quảng bá tuyển sinh)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng