THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón chuyên gia Đan Mạch đến trường chia sẻ với sv CLC

Ngày 08/11/2022
Giờ 13:30
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa đón chuyên gia Đan Mạch đến trường chia sẻ với sv CLC
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường, Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường