THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác lãnh đạo trường đi SG, VT

Ngày 08/11/2022
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác lãnh đạo trường đi SG, VT
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 08/11->11/11, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 08/11->11/11, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 4 ngày: 08/11->11/11