THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Nam và đoàn công tác đi dự lễ kỷ niệm của ĐH Phú Yên

Ngày 13/11/2022
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa PHT Nam và đoàn công tác đi dự lễ kỷ niệm của ĐH Phú Yên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng