THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Hùng đi dự lễ bế mạc Hội thao cụm thi đua

Ngày 17/11/2022
Giờ 15:00
Đơn vị đăng ký P. TC-NS
Nội dung đăng ký Đưa PHT Hùng đi dự lễ bế mạc Hội thao cụm thi đua
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng