THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón sân bay chuyên gia tập huấn Design Thinking

Ngày 25/11/2022
Giờ 08:30
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đón sân bay chuyên gia tập huấn Design Thinking
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường