THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay chuyên gia tập huấn Design Thinking

Ngày 29/11/2022
Giờ 13:10
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa sân bay chuyên gia tập huấn Design Thinking
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường