THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Nam đi dự lễ kỷ niệm ngày NGVN của Sở GD ĐT KH tổ chức ở Yasaka

Ngày 12/11/2022
Giờ 08:15
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa PHT Nam đi dự lễ kỷ niệm ngày NGVN của Sở GD ĐT KH tổ chức ở Yasaka
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng