THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón chuyên gia Mỹ (ĐH Keuka) đến trường làm việc

Ngày 15/11/2022
Giờ 11:45
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa đón chuyên gia Mỹ (ĐH Keuka) đến trường làm việc
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng