THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa GH đi viếng đám ma ở Vạn Ninh (a Chính lái)

Ngày 02/01/2023
Giờ 08:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa GH đi viếng đám ma ở Vạn Ninh (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân