THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa GH và lãnh đạo Trường đi viếng đám ma bố Quỳnh P. TTPC ở Nha Trang (anh Chính lái)

Ngày 03/01/2023
Giờ 02:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa GH và lãnh đạo Trường đi viếng đám ma bố Quỳnh P. TTPC ở Nha Trang (anh Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân