THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón cô Muội tại nhà ở Ninh Hòa về trường gặp mặt hưu trí

Ngày 04/01/2023
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa đón cô Muội tại nhà ở Ninh Hòa về trường gặp mặt hưu trí
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường