THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa thầy KT Thắng đi họp ở Tỉnh ủy

Ngày 04/01/2023
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa thầy KT Thắng đi họp ở Tỉnh ủy
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng