THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Thăm gđ sinh viên ở Ninh Hòa và Nha Trang - Ngô Văn An trưởng đoàn (a Chính lái)

Ngày 12/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. CTSV
Nội dung đăng ký Thăm gđ sinh viên ở Ninh Hòa và Nha Trang - Ngô Văn An trưởng đoàn (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân