THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Thăm gia đình sinh viên ở Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn (Đỗ Quang Thắng trưởng đoàn)

Ngày 12/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. CTSV
Nội dung đăng ký Thăm gia đình sinh viên ở Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn (Đỗ Quang Thắng trưởng đoàn)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 12/01->13/01, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 12/01->13/01, Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 12/01->13/01