THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đi chúc Tết các trường THPT ở Nha Trang và Ninh Thuận

Ngày 05/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. ĐTĐH
Nội dung đăng ký Đi chúc Tết các trường THPT ở Nha Trang và Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 05/01->06/01, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 05/01->06/01, Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 05/01->06/01