THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đi chúc Tết các trường THPT ở Ninh Hòa, Vạn Ninh

Ngày 09/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. ĐTĐH
Nội dung đăng ký Đi chúc Tết các trường THPT ở Ninh Hòa, Vạn Ninh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 09/01->10/01, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 09/01->10/01, Tối - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 09/01->10/01