THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sinh viên đi thiện nguyện ở Phú Yên (a Chính lái)

Ngày 13/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa Kinh tế
Nội dung đăng ký Đưa sinh viên đi thiện nguyện ở Phú Yên (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân