THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa HT và Chánh VP đi sân bay

Ngày 03/01/2023
Giờ 10:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa HT và Chánh VP đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng