THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sân bay đoàn công tác của PHT Doãn Hùng, V Phương, V Trung

Ngày 11/01/2023
Giờ 16:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa sân bay đoàn công tác của PHT Doãn Hùng, V Phương, V Trung
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng