THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn công tác PHT Q Hùng đi sân bay

Ngày 11/01/2023
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa đoàn công tác PHT Q Hùng đi sân bay
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng