THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đi chúc Tết các trường THPT ở Nha Trang (a Chính lái)

Ngày 11/01/2023
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký P. ĐTĐH
Nội dung đăng ký Đi chúc Tết các trường THPT ở Nha Trang (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân