THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Nam đi chúc Tết Sở GD Khánh Hòa

Ngày 10/01/2023
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký TT HTVL & KN
Nội dung đăng ký Đưa PHT Nam đi chúc Tết Sở GD Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng