THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa lãnh đạo trường họp bên Tỉnh

Ngày 10/01/2023
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa lãnh đạo trường họp bên Tỉnh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng