THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Em sinh viên đi bệnh viện Diên Phước (a Chính lái)

Ngày 06/01/2023
Giờ 18:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Em sinh viên đi bệnh viện Diên Phước (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân