THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa sv Lào dự tiệc ở Galina (a Chính lái)

Ngày 10/01/2023
Giờ 17:00
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đưa sv Lào dự tiệc ở Galina (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân