THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa KTT đi chúc Tết (a Chính lái)

Ngày 06/01/2023
Giờ 08:30
Đơn vị đăng ký P. KHTC
Nội dung đăng ký Đưa KTT đi chúc Tết (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân