THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa VPĐU đi chúc Tết (a Chính lái)

Ngày 06/01/2023
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đưa VPĐU đi chúc Tết (a Chính lái)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân