THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón GVTN KOICA

Ngày 10/01/2023
Giờ 11:00
Đơn vị đăng ký P. HTQT
Nội dung đăng ký Đón GVTN KOICA
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng