THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đi chúc Tết các đơn vị (đoàn thầy Q Hùng)

Ngày 09/01/2023
Giờ 08:30
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đi chúc Tết các đơn vị (đoàn thầy Q Hùng)
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng