THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đi chúc Tết tại Nha Trang (đoàn thầy D Hùng)

Ngày 09/01/2023
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký VP trường
Nội dung đăng ký Đi chúc Tết tại Nha Trang (đoàn thầy D Hùng)
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng