ж THỦ TỤC MƯỢN HỘI TRƯỜNG - PHÒNG HỌP

- Tải về mẫu Giấy Đăng Ký mượn phòng và điền vào thông tin mượn phòng: Giấy mượn phòng

- Gửi Giấy Đăng Ký về địa chỉ email sau:

   + Với Phòng họp 1, Phòng họp 2 và Phòng tiếp khách GH (Văn phòng Trường quản lý): hattt@ntu.edu.vn - Trần Thị Thanh Hà

   + Các Phòng họp - Hội trường còn lại (Trung tâm PVTH quản lý): thett@ntu.edu.vn - Trần Thiên Thể

ж DANH MỤC HỘI TRƯỜNG - PHÒNG HỌP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

STT Tên địa điểm Sức chứa Điều kiện trang thiết bị Đơn vị quản lý
1 Phòng họp 1 32 Máy chiếu, máy lạnh, wifi, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, không âm thanh P.TCHC
2 Phòng họp 2 45 Máy chiếu, máy lạnh, wifi, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, không âm thanh P.TCHC
3 Phòng họp 3 60 Máy chiếu, âm thanh - có 4 loa nhỏ, máy lạnh, 06 quạt trần, wifi TT.PVTH
4 Phòng họp 4 115 Máy chiếu, âm thanh - có 4 loa, máy lạnh, bục nói, bục sân khấu nhỏ, wifi TT.PVTH
5 Phòng tiếp khách 25 02 tivi lớn - có CPU, âm thanh, máy lạnh, wifi P.TCHC
6 Hội trường 1 300 Máy chiếu, âm thanh - loa lớn, máy lạnh, bục nói, có sân khấu lớn, wifi TT.PVTH
7 Hội trường 2 500 Không gian ngoài, có sân khấu, âm thanh lưu động, wifi TT.PVTH
8 Hội trường 3 780 Máy chiếu, âm thanh - loa lớn, máy lạnh, bục nói, có sân khấu lớn, wifi TT.PVTH
9 Phòng học C1 32 Bảng viết, máy chiếu, bục nói 03 quạt trần, 02 máy lạnh, wifi TT.PVTH
10 Phòng học C2 32 Bảng viết, máy chiếu, bục nói 03 quạt trần, 02 máy lạnh, wifi TT.PVTH
11 Phòng học C3 50 Bảng viết, máy chiếu, bục nói 03 quạt trần, 02 máy lạnh, wifi TT.PVTH
12 Phòng học C5 25 Bảng viết, máy chiếu, 01 quạt trần, 02 máy lạnh TT.PVTH
13 Phòng học C6 25 Bảng viết, máy chiếu, 02 quạt trần, 02 máy lạnh TT.PVTH
14 Nhà truyền thống 150 01 Tivi lớn, có bục sân khấu, bục nói lưu động, âm ly - 04 loa - 01 đầu thu, 06 quạt đứng nhỏ, 02 quạt đứng lớn, wifi TT.PVTH
15 Hội trường Thư viện 120 Máy chiếu rời, âm thanh - 02 mích, có bục nói, bục sân khấu, 02 máy lạnh lớn. Thư viện