ж THỦ TỤC MƯỢN PHÒNG MÁY

- Tải về mẫu Giấy Đăng Ký mượn phòng và điền vào thông tin mượn phòng: Giấy mượn phòng máy

- Gửi Giấy Đăng Ký về Khoa CNTT theo địa chỉ email: kcntt@ntu.edu.vn

ж DANH MỤC PHÒNG MÁY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

STT Tên phòng máy Sức chứa Điều kiện trang thiết bị Đơn vị quản lý
1 G8.103 16 16 máy tính, Internet Khoa CNTT
2 79C-0484 (Hiace - 16 ghế) 16 Toyota 16 ghế
2 G8.104 30 30 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT
3 G8.201 30 30 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT
4 G8.202 30 30 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT
5 G8.203 30 30 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT
6 G8.204 30 30 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT
7 G8.205 20 20 máy tính, máy chiếu, Internet Khoa CNTT