Tuần thứ 32 - Năm 2020 - Phòng máy: Tất cả

Năm Chọn tuần Phòng máy


G8.103

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.104

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.201

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.202

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.203

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.204

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
TốiG8.205

Giờ Thứ 2 - 03/08 Thứ 3 - 04/08 Thứ 4 - 05/08 Thứ 5 - 06/08 Thứ 6 - 07/08 Thứ 7 - 08/08 Chủ nhật - 09/08
Sáng
Chiều
Tối