Tuần thứ 48 - Năm 2020 - Phòng máy: Tất cả

Năm Chọn tuần Phòng máy


G8.103

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.104

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.201

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.202

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.203

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.204

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
TốiG8.205

Giờ Thứ 2 - 23/11 Thứ 3 - 24/11 Thứ 4 - 25/11 Thứ 5 - 26/11 Thứ 6 - 27/11 Thứ 7 - 28/11 Chủ nhật - 29/11
Sáng
Chiều
Tối