Tuần thứ 22 - Năm 2020 - Phòng máy: Tất cả

Năm Chọn tuần Phòng máy


G8.103

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.104

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.201

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.202

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.203

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.204

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
TốiG8.205

Giờ Thứ 2 - 25/05 Thứ 3 - 26/05 Thứ 4 - 27/05 Thứ 5 - 28/05 Thứ 6 - 29/05 Thứ 7 - 30/05 Chủ nhật - 31/05
Sáng
Chiều
Tối