Tuần thứ 16 - Năm 2021 - Phòng máy: Tất cả

Năm Chọn tuần Phòng máy


79C-0484 (Hiace - 16 ghế)

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.103

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.104

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.201

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.202

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.203

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.204

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
TốiG8.205

Giờ Thứ 2 - 19/04 Thứ 3 - 20/04 Thứ 4 - 21/04 Thứ 5 - 22/04 Thứ 6 - 23/04 Thứ 7 - 24/04 Chủ nhật - 25/04
Sáng
Chiều
Tối