Tuần thứ 27 - Năm 2020 - Phòng máy: Tất cả

Năm Chọn tuần Phòng máy


G8.103

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.104

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.201

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.202

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.203

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.204

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
TốiG8.205

Giờ Thứ 2 - 29/06 Thứ 3 - 30/06 Thứ 4 - 01/07 Thứ 5 - 02/07 Thứ 6 - 03/07 Thứ 7 - 04/07 Chủ nhật - 05/07
Sáng
Chiều
Tối