THÔNG TIN LỚP PHÒNG MÁY: T.Hành hệ thống thông tin kế toán 3 - THHTTKH3 - Bùi Mạnh Cường

Tên môn học T.Hành hệ thống thông tin kế toán 3
Lớp THHTTKH3
Giáo viên Bùi Mạnh Cường
Phòng máy G8.104
Ngày bắt đầu 11/03/2020
Thời gian - địa điểm Chiều G8.104: 11/03, 18/03, 25/03 (3 buổi)