THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt học thuật mở rộng của ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Ngày 06/06/2019
Giờ 14:00
Tên sự kiện Sinh hoạt học thuật mở rộng của ngành Công nghệ chế biến thủy sản
Đơn vị tổ chức Bộ môn Công nghệ chế biến- Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Phòng Họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Bộ môn Công nghệ chế biến- Khoa Công nghệ Thực phẩm
Thành phần tham dự 50 người.
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)