THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo “Công nghệ kỹ thuật hiện đại ngành Kỹ thuật xây dựng”.

Ngày 06/06/2019
Giờ 13:30
Tên sự kiện Hội thảo “Công nghệ kỹ thuật hiện đại ngành Kỹ thuật xây dựng”.
Đơn vị tổ chức Khoa Xây dựng
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Xây dựng
Thành phần tham dự CBVC, SV khoa
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)