THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Nghệ thuật cân bằng cuộc sống” cho sinh viên-QHDN

Ngày 04/06/2019
Giờ 07:30
Tên sự kiện Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Nghệ thuật cân bằng cuộc sống” cho sinh viên-QHDN
Đơn vị tổ chức TT.QHDN&HTSV
Địa điểm Hội Trường 1
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường
Chủ trì TT.QHDN&HTSV
Thành phần tham dự 200 người
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)