THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ tháng 6 và đối thoại giữa Hiệu trưởng và CBVC

Ngày 03/06/2019
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chào cờ tháng 6 và đối thoại giữa Hiệu trưởng và CBVC
Đơn vị tổ chức VP Giám hiệu
Địa điểm Hội Trường 3
Cán bộ trực Phan Tuấn Ngọc
Lịch công tác trường X
Chủ trì Hiệu trưởng
Thành phần tham dự Toàn thể CBVC Nhà trường (GV có giờ lên lớp từ tiết 2)
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)